Na osnovu Statuta MSS,poslovnika o radu Skupštine,akta o organizaciji i radu MSS,kao i akta o radu AMSS, i nadležnosti nad MSS,na predlog Predsednika MSS i odluke U.O. o zakazivanju Skupštine MSS;
U svojstvu predsednika Skupštine Moto Saveza Srbije zakazujem redovnu sednicu Skupštine MSS za 2016godinu,sa sledećim dnevnim redom;

Skupština MSS se zakazuje za utorak 14.juna 2016 godine u prostorijama AMSS u Beogradu Ruzveltova 18.sa početkom u 17h (klub AMSS).Mole se svi delegati da uzmu učešće u radu,u skladu sa pravilnikom i poslovnikom o radu Skupštine.Skupštinom predsedava Predsednik Skupštine MSS,ili lice po ovlašćenju Predsednika.

DNEVNI RED

Verifikacija delegata Skupštinskog zasedanja.
1. Usvajanje zapisnika sa predhodne Skupštine.
2. Usvajanje izveštaja o radu MSS od Predsednika Izvršnog Odbora (pismeni i usmeni izveštaj).
3. Usvajanje izveštaja o radu Predsednika MSS za 2015god (pismeni materijal za Skupštinu).
4. Usvajanje finansijskog i revizorskih izveštaja o radu MSS za 2015god.
5. Predlog izmena i dopuna Statuta MSS u skladu sa preporukom Ministarstva Sporta RS.
6. Predlog U.O. MSS o isključenju Dragoslava Perišića iz organizacije MSS-AMSS.Izveštaj disciplinske komisije i izveštaj predsednika I.O. MSS.
7. Razno.

Povodom organizacije Skupštine MSS,informišem Vas o sledećem.U skladu sa važećim propisima Skupština je zakazana u Zakonskom roku,i na predlog,I-O- i U.O. MSS. Molimo sve delegate koji su dobili pozive da uzmu učešće u radu i verifikuju svoje delegate prisustvom,ili davanjem akreditacije-ovlašćenja za rad po poslovniku o radu.Prisustvo Skupštini je obavezno.Svi opravdani izostanci,da se potvrde najmanje 2 dana ranije na telefon kancelarije MSS ili na tel 063/372-077.
Materijali za rad Skupštine,biće Vam uručeni na dan zasedanja Skupštine.Svi ostali materijali su na sajtu MSS.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *